(strona aktualizowana 6.10.2018)

Aktualności

Dziękuje tym, którzy wpisali się do zespołów.
Pozostałe osoby zostały przypisane automatycznie.

Podział na zespoły w grupach laboratoryjnych:

Rozkład ćwiczeń laboratoryjnych (tutaj)

Na pierwszych zajęciach laboratoryjnych, na początku odbędzie się kolokwium z ochrony radiologicznej (krótkie 10-15 min.). Materiał do tego kolokium jest głównie zawarty w skrypcie "LABORATORIUM Ochrona radiologiczna" oraz w wykładzie "WYKŁAD - Ochrona radiologiczna" . Oprócz tego kolokwium trzeba przygotować się do normalnych cwiczeń laboratoryjnych wg planu. Instrukcje do ćwiczeń znajdują się tutaj "LABORATORIUM instrukcje ćwiczeń".

Konsultacje

Strona głowna

Regulmin - Warunki zaliczenia przedmiotu WZFW

 1. Przedmiot składa się z wykładu 20 godz. i laboratorium 10 godz. Liczba punktów ECTS 4.
 2. Zaliczenie przedmiotu (bez egzaminu) wymaga zaliczenia części laboratoryjnej i części wykładowej.
 3. Zajęcia laboratoryjne odbywają się przez 4 tygodnie w Laboratorium Fizyki 2P (Gmach Mechatroniki, sala331).
  Studenci pracują w zespołach 3 lub 2 osobowych i wykonują 3 ćwiczenia zgodnie z harmonogramem.
  Wykonanie każdego ćwiczenia jest oceniane w skali od 0 do 10 punktów. Na ocenę ćwiczenia składają się:
  • a) 6 pkt. przygotowanie i wykonanie,
  • b) 4 pkt. sprawozdanie
  W trakcie 3-godzinnych zajęć należy: określić i zanotować w raporcie cel badań, zestawić (jeśli jest to konieczne ) i uruchomić układ pomiarowy, wykonać pomiary, wyniki wpisać czytelnie do raportu, opracować dane zgodnie z wytycznymi prowadzącego.
  Przygotowany na zajęciach (przez każdego członka zespołu) raport jest integralną częścią sprawozdania. W sprawozdaniu do otrzymanych danych należy zastosować rachunek niepewności. Wynik zapisać poprawnie wraz z otrzymaną wartością niepewności. Przeprowadzić dyskusję otrzymanych wyników, wyciągnąć wnioski.
  Każdy student opracowuje sprawozdanie indywidualnie.
  Ćwiczenie jest zaliczone, jeśli student złożył w terminie sprawozdanie i uzyskał łącznie co najmniej 6 punktów. Student może otrzymać sprawozdanie do poprawy, jeśli jest ono niezadowalające. Zaliczenie laboratorium wymaga zgromadzenia 26 punktów za zaliczone ćwiczenia.
  Nie przewiduje się dodatkowych zajęć na poprawianie ćwiczeń. Wyjątkowo można ubiegać się u Kierownika Laboratorium o odrabianie ćwiczenia na zajęciach odbywających się w innym dniu.
  Organizację pracy w laboratorium określa regulamin Laboratorium Fizyki 2P dostępny na stronie: "Regulamin"
 4. Wykłady odbywają się przez 10 tygodni po 2 godziny.
  W semestrze 1 kolokwium końcowe 60 punktów.
  Zaliczenie części wykładowej wymaga zgromadzenia co najmniej 30 punktów.
  Podczas zimowej sesji egzaminacyjnej zostanie przeprowadzone kolokwium poprawkowe. Do kolokwium poprawkowego może przystąpić student, który był obecny i oddał pracę na danym kolokwium albo usprawiedliwił swoją nieobecność.

 5. W trakcie zaliczenia można korzystać z WŁASNORĘCZNIE wykonanej "notatki" w formie kartki formatu A5. Warunki: "Notatka" musi być wykonana na KOLOROWYM papierze (nie białym!!!) formatu A5 (nie mylić z A4), może być zapisana dwustronnie. Na górze strony musi być wyróżnione miejsce, gdzie podpisujecie się Państwo imieniem, nazwiskiem i numerem grupy dziekańskiej. NIEDOPUSZCZALNE są wydruki, ksero, kopie elektroniczne - dozwolone są tylko własnoręcznie napisane notatki na tej kartce
W skład oceny za przedmiot wchodzą punkty uzyskane z egzaminu z części wykładowej oraz punkty uzyskane podczas ćwiczeń laboratoryjnych: Razem maksymalna liczba punktów z przedmiotu : 110 pkt.

Do liczby punktów z ćwiczeń lab. (maks. 50 pkt.) wchodzą : Aby zaliczyć przedmiot należy: Kryterium ocen: