(strona aktualizowana 27.01.2017)

Aktualności - studia dzienne

Witam,

Termin poprawkowy kolokwium I i II oraz kol. ochrony radiologicznej - 31.I.2017r. wtorek sala NT 144, godz. 14:00

lub

Termin poprawkowy kolokwium I i II oraz kol. ochrony radiologicznej - 07.II.2017r. wtorek sala NT 144, godz. 14:00

Konsultacje

Strona głowna

Regulmin - Warunki zaliczenia przedmiotu WZFW

 1. Przedmiot składa się z wykładu 30 godz. i laboratorium 15 godz. Liczba punktów ECTS 4.
 2. Zaliczenie przedmiotu (bez egzaminu) wymaga zaliczenia części laboratoryjnej i części wykładowej.
 3. Zajęcia laboratoryjne odbywają się przez 5 tygodni w Laboratorium Fizyki 2P (Gmach Mechatroniki, sala331).
  Studenci pracują w zespołach 3 lub 2 osobowych i wykonują 5 ćwiczeń zgodnie z harmonogramem.
  Wykonanie każdego ćwiczenia jest oceniane w skali od 0 do 10 punktów. Na ocenę ćwiczenia składają się:
  • a) punkty za przygotowanie do ćwiczenia - wyniki sprawdzianu wstępnego (od 0 do 4),
  • b) punkty za wykonanie ćwiczenia – praca w laboratorium (od 0 do 2),
  • c) punkty za opracowanie sprawozdania z ćwiczenia (od 0 do 4).
  Każdy student opracowuje sprawozdanie indywidualnie. Sprawozdanie powinno zawierać schemat układu pomiarowego, wyniki pomiarów, opracowanie wyników wraz z analizą niepewności, podsumowanie uzyskanych wyników w nawiązaniu do opisu badanego zjawiska i wnioski.
  Ćwiczenie jest zaliczone, jeśli student złożył w terminie sprawozdanie i uzyskał łącznie co najmniej 6 punktów. Student może otrzymać sprawozdanie do poprawy, jeśli jest ono niezadowalające. Zaliczenie laboratorium wymaga zgromadzenia 26 punktów za zaliczone ćwiczenia. Jedno z 5 ćwiczeń może nie być zaliczone, jeśli student był obecny na zajęciach lub usprawiedliwił nieobecność.
  Nie przewiduje się dodatkowych zajęć na poprawianie ćwiczeń. Wyjątkowo można ubiegać się u Kierownika Laboratorium o odrabianie ćwiczenia na zajęciach odbywających się w innym dniu tygodnia.
  Organizację pracy w laboratorium określa regulamin Laboratorium Fizyki 2P dostępny na stronie: "Regulamin"
 4. Wykłady odbywają się przez 15 tygodni po 2 godziny.
  W semestrze 2 kolokwia, każde za 35 punktów.
  Zaliczenie części wykładowej wymaga zgromadzenia co najmniej 35 punktów.
  Podczas zimowej sesji egzaminacyjnej zostanie przeprowadzone kolokwium poprawkowe, na którym można poprawiać kolokwium 1 lub kolokwium 2. Do kolokwium poprawkowego może przystąpić student, który był obecny i oddał pracę na danym kolokwium albo usprawiedliwił swoją nieobecność.

 5. W trakcie zaliczenia można korzystać z WŁASNORĘCZNIE wykonanej "notatki" w formie kartki formatu A5. Warunki: "Notatka" musi być wykonana na KOLOROWYM papierze (nie białym!!!) formatu A5 (nie mylić z A4), może być zapisana dwustronnie. Na górze strony musi być wyróżnione miejsce, gdzie podpisujecie się Państwo imieniem, nazwiskiem i numerem grupy dziekańskiej. NIEDOPUSZCZALNE są wydruki, ksero, kopie elektroniczne - dozwolone są tylko własnoręcznie napisane notatki na tej kartce
W skład oceny za przedmiot wchodzą punkty uzyskane z egzaminu z części wykładowej oraz punkty uzyskane podczas ćwiczeń laboratoryjnych: Razem maksymalna liczba punktów z przedmiotu : 130 pkt.

Do liczby punktów z ćwiczeń lab. (maks. 60 pkt.) wchodzą : Aby zaliczyć przedmiot należy: Kryterium ocen: